Udruzenje Dora Podgorica

Dora ~ Podgorica

Radionica Dora osnovana je 2013. godine u okviru projekta podrške za integraciju Roma, Aškalija, Egipćana i drugih. Radionica, u okviru koje se organizuje obuka za izradu nakita i rukotvorina je mjesto za slobodno i besplatno prenošenje znanja i vještina osobama koje usljed porijekla, godina starosti, pola ili nedostatka radnog iskustva, pripadaju marginalizovanim grupama. Učestvujući u […]

Sos Niksic 5

SOS – Nikšić

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić Lokalna, autonomna, nevladina organizacija osnovana u februaru 1998. Sa ciljem povećanja ravnopravnosti polova i unaprjeđenja ljudskih prava žena. Organizacija nastoji da bude snažan instrument u rukama žena za ekonomsko, socijalno i političko osnaživanje. “SOS telefon” organizuje rad reciklažne radionice. U radionici su radno angažovane žene […]